OL小秘书造型写真49P黄歆苑秀人网

OL小秘书造型写真49P黄歆苑秀人网

腹胀多是气虚不敛,用辛散之药反甚,宜以酸收之,白芍药五味子之属,少佐益智仁其能收摄三焦元气也。试函水一匮,四隙弭之。

 金也水母,子旺母必随子,故丑中有金,此金遇火成象,遇水复化水而从子者,盐也,盐出于海,故曰海中金也。金体至此,纵薄如箔,继能复完受胎为卯也,故喻以金箔金焉。

主动主升,全赖肾水以涵之,血液以濡之,肺金清肃下降之,令以平之,中宫敦阜之土气以培之,遂其条达之性,自无风燥之患。短脉气病,见于寸尺,不能满部,真阳遏抑。

盖子为十一月,丑为十二月,水土凝聚之时,天寒地冻,阳气潜藏在下,阴气凝结在上,水土虽在凝寒之时,万物归根复命于此,藏土之下,萌芽于地,故就之以阳也。脉有七诊,浮中及沉,左右判别,上阳下阴。

 察于二尺者,而加疏沦焉,夫是之谓药。只缘窥着本原,略信得死生有命,富贵在天,各有分限。

 寒伤形,热伤气,形伤则肿,气伤则痛。惟久病作呃,乃除中之候,不治。

Leave a Reply